ലന പ്ലാസ്റ്റിക്…..

ലൗ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെന്റ് മേരീസ് ജ്ഞാനോദയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലൗ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്.....

Read Full Article